Mențiuni legale

Mențiuni Legale

GLOBAL PAYMENTS MONEYTOPAY, EDE, S.L. (în continuare "MoneyToPay") este deținătoarea prezentului portal web MoneyToPay (www.moneytopay.ro).

Accesarea și utilizarea paginii MoneyToPay, precum și accesul la informații referitoare la oricare dintre produsele și serviciile prezentate aici presupune acceptarea condițiilor prevăzute în aceste mențiuni legale. Prin urmare, vă recomandăm să citiți cu atenție conținutul acestora dacă doriți să accesați și să utilizați informațiile și serviciile oferite pe pagina de web MoneyToPay.

 

Valabilitatea informațiilor

Informațiile prezentate în aceste pagini sunt valabile la data ultimei actualizări.

Aceste condiții sunt valabile de la data ultimei actualizări. MoneyToPay își rezervă dreptul de a le modifica din când în când, caz în care acestea vor deveni valabile la data publicării și se vor aplica tuturor utilizatorilor care folosesc această pagină începând cu respectiva dată.

În niciun caz, conținutul din acest portal, în mod specific referințele cu scop informativ sau publicitar, nu reprezintă o ofertă obligatorie, cu excepția cazului în care acest lucru este specificat în mod expres. MoneyToPay își rezervă dreptul de a introduce modificări sau de a omite parțial sau total conținutul actual al paginii de web MoneyToPay, atunci când consideră că acest lucru este potrivit și pentru a preveni sau restricționa accesul în mod temporar sau permanent.

 

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor

MoneyToPay respectă în întregime legilația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și angajamentele de confidențialitate caracteristice activității sale.

MoneyToPay a adoptat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a garanta nivelul de siguranță adecvat, în funcție de natura datelor personale prelucrate, împrejurările prelucrării și riscurile privind drepturile și libertățile persoanelor, cu scopul de a evita, în măsura în care este posibil și potrivit stadiului tehnologiei, distrugerea acestora, modificarea accidentală sau ilicită, pierderea, ori divulgarea sau accesul neautorizate.

În momentul solicitării completării formularului în care se colectează date cu caracter personal, se va informa clientul sau utilizatorul, între alte aspecte, cu privire la identitatea și adresa operatorului, scopul pentru care se colectează datele, baza legală a prelucrării acestora, destinatarul informațiilor, perioada de timp în care se vor păstra datele și posibilitatea persoanei în cauză de a-și exercita drepturile de acces, rectificare, eliminare, limitare a prelucrării și portabilității datelor sale, printre altele. Datele personale colectate se vor prelucra și/sau ceda numai cu scopurile menționate și întotdeauna cu consimțământul utilizatorului sau clientului, cu excepția cazului în care există o altă bază legală pentru prelucrarea acestora. Puteți consulta mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor personale ale clienților și utilizatorilor de către MoneyToPay în Politica de confidențialitate.

Pentru ca informațiile conținute de fișierele noastre să fie permanent actualizate și să nu conțină erori, solicităm clienților și utilizatorilor noștri să ne informeze în cel mai scurt timp de modificările și rectificările datelor lor cu caracter personal.

Câteva din paginile de pe site-ul MoneyToPay pot conține module cookie, mici fișiere de date ce se generează în calculatorul utilizatorului sau clientului și care permit sistemelor noastre să rețină limba, precum și alte caracteristici sau preferințe de navigare ale utilizatorului când se conectează pentru prima dată. Aceste module cookie nu sunt invazive, nici nu conțin date cu caracter personal, deoarece unica lor funcție este aceea de a personaliza navigarea dvs. în modul menționat. Dacă doriți, puteți dezactiva și/sau elimina aceste module cookie, urmând instrucțiunile din recomandările privind siguranța.

 

Proprietate intelectuală și industrială

Portalul web MoneyToPay, paginile acestuia și informațiile sau elementele din conținutul acestuia includ texte, documente, fotografii, desene, reprezentări grafice, baze de date, aplicații software, precum și logo-uri, brand-uri, mărci comerciale, sau alte simboluri specifice protejate prin drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, pentru care MoneyToPay deține o licență legitimă.

 

Politica pentru cookies

Pagina MoneyToPay folosește cookies, reprezentând mici fișiere de date păstrate în calculatorul utilizatorului sau clientului care permit sistemelor noastre să memoreze caracteristicile sau preferințele de navigare prin paginile noastre web. Ulterior, cookies pot fi folosite pentru a personaliza accesul la următoarele vizite, ceea ce asigură o navigare mai sigură, strânge date statistice despre navigare și descoperă preferințele utilizatorilor.
Politica MoneyToPay pentru cookies este supusă reglementărilor aplicabile din UE și din Spania în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și păstrarea confidențialității în comunicările de natură electronică. În baza acestora, MoneyToPay va informa utilizatorii cu privire la cookies pe care le folosește pe fiecare pagină web ("Informații referitoare la cookies utilizate") și, atunci când acest lucru este necesar, va solicita acordul utilizatorului pentru folosirea acestora.

 

Utilizări interzise și permise

Orice tip de utilizare, incluzând orice fel de reproducere, distribuire, transfer către terțe părți, transmitere publică și transformare, indiferent de format sau mediu, a lucrărilor, creațiilor și simbolurilor specifice menționate mai sus, fără a avea acordul expres și în avans de la proprietarii acestora, este interzisă. Nereușita de a se conforma cu această interdicție poate reprezenta o încălcare care poate fi sancționată prin legea aplicabilă.

Utilizatorul, pe cont și pe risc propriu, poate totuși descărca sau copia astfel de elemente în mod exclusiv în scopuri personale, cu condiția ca acest lucru să nu încalce niciunul dintre drepturile de proprietate intelectuală sau industrială deținute de MoneyToPay. În mod specific, acesta nu are dreptul de a le altera, modifica sau suprima total sau parțial. În niciun caz, această afirmație nu poate fi interpretată ca o autorizare sau licență în ceea ce privește drepturile de proprietate ale MoneyToPay.

Cu excepția cazurilor autorizate în mod expres de MoneyToPay, generarea unor link-uri sau hyperlink-uri de la portaluri sau pagini web care aparțin unor terțe părți către paginile MoneyToPay, altele decât pagina principală a portalului, care poate fi accesată la adresa http://www.moneytopay.ro, sau adresa care ar putea să o înlocuiască în viitor, este interzisă, precum este și prezentarea paginilor MoneyToPay sau a informațiilor din acestea ca și cum ar fi cadre, simboluri specifice, mărci comerciale sau denumiri corporative sau comerciale ale unei alte persoane, companii sau instituții.

 

Răspundere

MoneyToPay nu garantează accesul permanent, afișarea, descărcarea sau utilitatea corespunzătoare a elementelor și informațiilor redate în paginile de pe portalul MoneyToPay, care pot fi prevenite, îngreunate sau întrerupte de factori sau circumstanțe care sunt în afara controlului acestuia.

MoneyToPay nu va fi răspunzătoare pentru informațiile sau alte elemente cuprinse în paginile web ale unor terțe părți care sunt accesibile din portalul MoneyToPay prin intermediul unor hyperlink-uri sau link-uri, sau pentru informațiile sau alte elemente cuprinse în paginile web ale unor terțe părți din care se poate accesa portalul MoneyToPay sau oricare dintre paginile acestuia prin intermediul unor hyperlink-uri sau link-uri, sau pentru informațiile și conținutul unor pagini web terțe care conțin înfățișarea și simbolurile specifice ale MoneyToPay, cu excepția cazului în care există acordul expres al acestuia.

MoneyToPay nu acceptă niciun fel de răspundere în ceea ce privește informațiile, conținutul de orice fel, produsele și serviciile oferite sau furnizate de către terțe părți prin intermediul portalului MoneyToPay, chiar dacă acestea aparțin de același grup economic și, în mod specific, pentru daune de orice fel care, în corelație cu cele de mai sus, ar putea rezulta din: (i) lipsuri sau erori în informațiile furnizate către utilizatori sau în veridicitatea, acuratețea și suficiența acestora; (ii) neconformarea sau conformare insuficientă sau necorespunzătoare cu contracte sau relații pre-contractuale; (iii) neconformarea cu angajamentele luate față de furnizorii de servicii de tip societate informațională; (iv) încălcarea drepturilor pe care le au consumatorii și utilizatorii; (v) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și industrială; efectuarea unor acțiuni care reprezintă concurență neloială sau publicitate ilegală; (vi) încălcarea dreptului la protecția datelor, secretul comercial și a drepturilor la onoare, la intimitate personală sau familială și la imaginea persoanelor; (vii) în general, neconformarea cu orice legi aplicabile, obiceiuri sau coduri de conduită și (viii) orice decizie luată în baza informațiilor furnizate prin intermediul portalului MoneyToPay.

Nici MoneyToPay și nici furnizorii de informații terțe părți nu acceptă niciun fel de răspundere pentru daune, pierderi, revendicări sau cheltuieli care rezultă din: (i) interferențe, întreruperi, avarii, omisiuni, defecțiuni telefonice, întârzieri, blocaje sau decuplări în funcționarea sistemului electronic, cauzate de defecte, supraîncărcare și erori în liniile și rețelele de telecomunicații sau din orice alt motiv care nu poate fi controlat de către MoneyToPay; (ii) intromisiuni nepermise de lege prin intermediul unor software de tip malware de orice fel și prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi viruși de calculator sau altele; (iii) utilizarea necorespunzătoare sau neadecvată a paginilor web ale MoneyToPay; (iv) erori de securitate sau de navigare produse prin funcționarea necorespunzătoare a browser-ului web sau prin utilizarea versiunilor ne-actualizate ale acestuia.


©GLOBAL PAYMENTS MONEYTOPAY, EDE, S.L.